หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา
อ.สามเงา จ.ตาก
 
 
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์
 
"สามเงาตำบลดีน่าอยู่ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี"
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่
1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และทั่วถึง
    จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
    พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
 
ยุทธศาสตร์ที่
2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
ในการประกอบอาชีพ
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    จัดหาแลพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    ส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพ ชุมชน ประชาชนตลอดจนชื่อเสียงให้แก่ท้องถิ่น
    ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของท้องถิ่นเป็นการเพิ่มรายได้
 
ยุทธศาสตร์ที่
3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมและการบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่
4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่
5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการสร้าง
สังคมที่เข้มแข็ง
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    ส่งเสริมสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยโรคเอดส์
    สนับสนุน ส่งเสริม ประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ส่งเสริมด้านการเพิ่งช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
    สนับสนุนและส่งเสริมการด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่
6
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
    จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
    สนับสนุนให้กมีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบูรษการร่วมกับหน่วยงานอื่นดำเนินการแทนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
คำแนะนำชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24ชม.
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130 โทรศัพท์ : 0-5580-0589 โทรสาร : 0-5580-0589
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา
จำนวนผู้เข้าชม 15,109 เริ่มนับ 6 มี.ค. 2567
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10