Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
นโยบายการบริหารงานบุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
E-Service
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
แบบประเมินความพึงพอใจ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามของ อบต.สามเงา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 ก.ย. 2565 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)
08 ส.ค. 2565 ตาก สามเงา อบต.สามเงา คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องกำหนดงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
29 มิ.ย. 2565 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue)
29 มิ.ย. 2565 ตาก สามเงา อบต.สามเงา คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
27 มิ.ย. 2565 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมาย พุทธศักราช 2482
23 มิ.ย. 2565 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ใบอนุญาตเปิดคลินิก
23 มิ.ย. 2565 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ใครร้องเรียน ฝรั่งเดือดร้อน
23 มิ.ย. 2565 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ โครงการอาหารกลางวัน
23 มิ.ย. 2565 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ เงินค่าตอบแทน
23 มิ.ย. 2565 ตาก สามเงา อบต.สามเงา ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ การขออนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 055-800-589   โทรสาร : 055-800-589 
อีเมล์ : admin@samngao.go.th , samngao_tak@hotmail.com

www.samngao.go.th