Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
นโยบายการบริหารงานบุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
E-Service
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
แบบประเมินความพึงพอใจ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามของ อบต.สามเงา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

หนังสือราชการ สถ.

ข่าวประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (30 พ.ย. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรร... (07 พ.ย. 2566)  
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตาก เรื่อง หลักเกฑ์เงื่อนไข (02 พ.ย. 2566)  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเ... (02 พ.ย. 2566)
ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่... (01 พ.ย. 2566)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2566 (31 ต.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (พ... (29 ก.ย. 2566)
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) (29 ก.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569... (29 ก.ย. 2566)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) (29 ก.ย. 2566)
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 13 (27 ก.ย. 2566)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (25 ก.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำป... (25 ก.ย. 2566)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทา... (15 ก.ย. 2566)
คู่มือการดำเนินคดีปกครอง สำหรับประชาชน จัดทำโดย สำนักงานศาลปกครอง (11 ก.ย. 2566)
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 12 (07 ก.ย. 2566)
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 11 (06 ก.ย. 2566)
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10 (18 ส.ค. 2566)
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9 (20 ก.ค. 2566)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน... (19 ก.ค. 2566)
Responsive image
รายงานการประชุม
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3 ประจำปี2566 (วันที่29-สิงหาคม-2566)... (30 ต.ค. 2566)  
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสา... (11 ต.ค. 2566)  
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี2566 (วันที่23-สิงหาคม-2566)... (29 ส.ค. 2566)  
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสา... (23 ส.ค. 2566)
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี2566 (วันที่15-สิงหาคม-2566)... (23 ส.ค. 2566)
รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี2566 (วันที่17-กรกฎาคม-2566) (15 ส.ค. 2566)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส... (11 ส.ค. 2566)
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี2566 (วันที่30-มิถุนายน-2566... (17 ก.ค. 2566)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสา... (11 ก.ค. 2566)
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี2566 (วันที่20-มกราคม-2566) (30 มิ.ย. 2566)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสา... (06 มิ.ย. 2566)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566... (23 ม.ค. 2566)
รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี2565 (วันที่6-ธันวาคม-2565... (23 ม.ค. 2566)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสา... (05 ม.ค. 2566)
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย4 ครั้งที่1 ประจำปี2565 (วันที่1-พฤศจิกายน-2565) (06 ธ.ค. 2565)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสา... (01 ธ.ค. 2565)
รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัย1 ครั้งที่2 ประจำปี2565 (วันที่27-กันยายน-2565) (01 พ.ย. 2565)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสา... (17 ต.ค. 2565)
รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัย1 ครั้งที่1 ประจำปี2565 (วันที่22-กันยายน-2565) (27 ก.ย. 2565)
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย3 ครั้งที่2 ประจำปี2565 (วันที่26-สิงหาคม-2565) (22 ก.ย. 2565)
Responsive image
รูปภาพกิจกรรม 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (30 ต.ค. 2566)  

โครงการ “ปล่อยพันธุ์ปลาเฉ... (09 ส.ค. 2566)  

โครงการ " ส่งเสริมการป้อง... (26 ก.ค. 2566)  

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเ... (28 มิ.ย. 2566)

วันดินโลก และกิจกรรมการขั... (23 มิ.ย. 2566)

โครงการจิตอาสาเนื่องในโอก... (08 มิ.ย. 2566)

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีขอ... (02 มิ.ย. 2566)

กิจกรรมการให้ข้อมูลข่าวสา... (02 มี.ค. 2566)

กิจกรรมการให้บริการแก่ประ... (02 มี.ค. 2566)

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No... (27 ก.พ. 2566)

โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สา... (20 ก.พ. 2566)

รูปกิจกรรม องค์กรปกครองส่... (16 ก.พ. 2566)

ฉีดพ่นละอองน้ำ​ เพื่อเป็น... (14 ก.พ. 2566)

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “ส... (22 ม.ค. 2566)

กิจกรรม“วันความปลอดภัยของ... (21 ม.ค. 2566)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปร... (14 ม.ค. 2566)

โครงการรณรงค์ป้องกันและลด... (29 ธ.ค. 2565)

ประชุมติดตามการดำเนินงานแ... (15 ธ.ค. 2565)

ส.ส.ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ... (20 ก.ย. 2565)

กิจกรรมให้ความช่วยเหลือต่... (02 ก.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (10 เม.ย. 2566)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 (10 เม.ย. 2566)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (07 มี.ค. 2566)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 (02 ก.พ. 2566)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (10 ม.ค. 2566)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 (09 ม.ค. 2566)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565 (14 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม... (25 พ.ย. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 (10 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร... (19 ต.ค. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (12 ต.ค. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2565 (10 ต.ค. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565 (06 ก.ย. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2565 (11 ส.ค. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (05 ก.ค. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2565 (05 ก.ค. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2565 (06 มิ.ย. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2565 (09 พ.ค. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565 (04 เม.ย. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (04 เม.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (16 ก.ค. 2563)  
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (07 พ.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บ... (25 ก.ค. 2556)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บ... (25 ก.ค. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏ... (24 ก.ค. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏ... (24 ก.ค. 2556)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (10 ก.ค. 2555)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (10 ก.ค. 2555)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ (11 พ.ค. 2554)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ (11 พ.ค. 2554)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 055-800-589   โทรสาร : 055-800-589 
อีเมล์ : admin@samngao.go.th , samngao_tak@hotmail.com

www.samngao.go.th